aplatkaki
 
Copyright Cheikh-skiredj.com 2011 tous droits rservs
 

ɡ ɡ ɡ .

ɡ ֡ .

ʡ ʡ .

:

      *     
    *      
      *     
     *      
    *     
    *     
     *      
     *     
    *     
   *      
     *     
    *     
     *    
     *      
    *     
    *     
     *      
    *     
    *    
     *     
     *     
    *     
   *      
    *      
    *      
     *    
      *       
     *     
    *      
    *     
     *     
    *      
    *     
     *     
     *     
   *     
    *       
     *      
   *    
   *     
   *     
   *      
   *    
   *    
    *     
    *     
    *    
    *      
    *    
    *     
    *    
     *    
     *     
    *    
    *     
    *   
    *     
     *     
   *     

 

:

 

     *   
     *   
     *   
    *   
      *    

 

     *    
      *    
     *    
       *     

 

*

*

 

*

*

*

* .........

*

 

*

*

*

 

*

*

*

 

       *     
     *     
     *     
      *    
      *     

 

   *    
    *     
   *  
   *     
   *   
     *    

 

    *    
   *    
    *    
    *    
    *    
    *   
     *    

 

*

*

 

    *     
   *    
   *   
   *    
   *   
     *     

    *    

 

:

 

     *     
      *     
      *     
     *    
      *       
     *     
      *     
    *     
     *    
     *      
     *     
    *    
      *    
    *     
    *     
     *     
    *     
     *     
     *     
     *     
     *    
    *     
      *     
      *     
     *     
    *     
     *     
     *     
     *       
     *     
       *     
      *     
     *    
        *      
     *     
      *      
      *     
      *      
    *     
    *    
    *     
       *     
      *     
    *     
     *     
     *     
  ...    *     

 

[1]:

 

     *      
     *     
    *     
     *     
      *     
    *     
     *    
    *      
     *     
    *    
     *     
     *      
   *     
     *    
     *    
    *     
    *     
    *    
     *     
      *      
      *     
    *     
     *     
     *     
      *    
     *     
     *     
     *     
    *     
    *     
     *    
     *     
     *      
   *     
    *    
    *     
    *      
     *    
     *      
     *    
    *      
    *    
    *    

 

[2]:

 

      *       
    *     
     *     
     *     
     *      
      *     
     *      
    *     
    *      
     *     
      *      
      *     
      *    
     *      
     *     
      *      
      *      
     *     
     *     
     *      
     *     
     *     
     *       
       *      
     *      
    *     
    *     
     *      
      *     

 

1354 :

 

    *   
     *   
     *     
     *     
    *    
   *   
    *      
     *    
    *    
     *    
    *    
   *     
     *    
    *    
    *   
   *   
    *    
    *   
     *    
     *    
     *    [1]- 23 1355 ܡ ɡ .

[2]- ɡ 1326 - 1919.